Kasutustingimused

1. Tellimuse vastuvõtmine on meievaheline õiguslikult siduv leping

Teatame Teile tellimuse kättesaamisest e-posti teel. Töötleme enne tellitud saadetise väljasaatmist Teie makset kogu tellitud kauba ja tarne eest makstud hinna ulatuses. Makse töötlemine tähendab tellimuse vastuvõtmist, millest teatame Teile e-posti teel. Tellimuse vastuvõtmine on meievaheline õiguslikult siduv leping. Pärast makse saamist lähetame Teile kaubad tellimislehele märgitud aadressil.

 

2. Hind

2.1. Teie tellimuses märgitud kauba hinnad vastavad meie veebisaidil esitatud hindadele.

2.2. Tarne eest tuleb maksta eraldi. Tarnimine teatavatesse asukohtadesse ei tarvitse olla alati võimalik. Tarnekulude suuruse määrab meie tarnepoliitika.

 

3. Teie õigus leping tühistada

3.1. Te võite tühistada meiega kauba tellimiseks sõlmitud lepingu igal ajal kuni seitsmenda tööpäeva lõpuni alates päevast, mis järgneb tellitud kauba kättesaamise päevale. Te ei tarvitse lepingu tühistamist meile põhjendada, samuti ei pea Te maksma trahvi.

3.2 Lepingu tühistamiseks tuleb meid teavitada e-posti teel.

3.3. Kui olete kauba kätte saanud enne lepingu tühistamist, tuleb meile tühistamisest teatada aadressil: info@handal.net. Seejärel teatatakse Teile, kuhu tagastatav kaup tuleb saata. Kaup saadetakse tagasi Teie kulul ja vastutusel. Kui oleme lepingu tühistamise ajaks kauba juba tarnimiseks töödelnud, ei tohi Te saabunud kaupa lahti pakkida, vaid peate selle omal kulul ja vastutusel võimalikult kiiresti tagasi saatma.

3.4. Kui olete meile teatanud lepingu tühistamisest, makstakse Teie arvelt meile debiteeritud summa tagasi võimalikult kiiresti – igal juhul 30 päeva jooksul alates lepingu tühistamisest. Kui kaup on juba välja saadetud, palume Teil see omal kulul tagasi saata.

 

4. Meie õigus lepingut muuta ja jätta leping sõlmimata

4.1. Jätame endale õiguse muuta hindu, toote kättesaadavust ja kirjeldusi, kuid neid muudatusi ei tehta pärast lepingu sõlmimist.

4.2. Jätame endale õiguse jätta leping sõlmimata.

4.2.1. Kui me ei soovi lepingut sõlmida, teavitame Teid sellest viie tööpäeva jooksul e-posti teel; me ei hakka Teie makset töötlema. Me ei võta endale kohustust teha lisamakset pettumuse hüvitamiseks.

 

5. Kauba tarnimine tellijale

5.1. Korraldame tellitud kauba tarnimise Teilt tellimuse vastuvõtmise ajal saadud aadressil.

5.2. Kasutame kõiki võimalusi tarne tagamiseks võimalikult kiiresti pärast tellimuse vastuvõtmist, igal juhul aga 30 päeva jooksul.

5.3. Kasutame tunnustatud pakiveoettevõtteid. Kui tarnimine 30 päeva jooksul ei ole mingil põhjusel võimalik , teavitame Teid kohe ja lepime kokku muu tarnekuupäeva. Kui me ei jõua muus tarnekuupäevas kokkuleppele, pakume Teile tagasimakset.

5.4. Te saate tellitud kauba omanikuks pärast kauba tarnimist. Pärast tarnimist on kaup Teie valduses, ja me ei vastuta selle kadumise või hävimise eest.

 

6. Vastutus

6.1. Kui tarnitav kaup ei vasta Teie tellimusele või kui kaup on kahjustatud või defektne või kui tarnekogus on vale, vastutame selle eest ainult juhul, kui Te teavitate meid probleemist mõistliku aja jooksul elektronposti teel meie kontaktaadressile saadetud teatega.

6.2. Kui Te ei saa kaupa kätte 30 päeva jooksul pärast tellimiskuupäeva, vastutame selle eest ainult juhul, kui teavitate meid e-posti teel aadressil: info@handal.net

6.3. Kui teavitate meid probleemist punktides 6.1 või 6.2 ettenähtud korra kohaselt, toimime omal valikul järgmiselt:

6.3.1. heastame puudused või tegemata tarne;

6.3.2. asendame või parandame kahjustatud või defektse kauba;

6.3.3. teeme tagasimakse kõnealuse kauba eest makstud summa ulatuses Teile sobival viisil.

6.4. Kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti, ei vastuta me kaudse ega asjaoludest tuleneva kahjumi eest, mis on Teile tekkinud seoses:

6.4.1. kadudega, mida kummalgi lepinguosalisel ei olnud võimalik lepingu sõlmimise ajal ette näha;

6.4.2. kadudega, mis ei tulene tarnija eeskirju eiravast tegevusest;

6.4.3. äritegevusest tulenevate kadude ja/või kadudega, mis ei ole seotud tarbijatega.

6.5. Teil tuleb täita kõiki kehtivate määruste ja õigusnormide nõudeid, k.a saada kõik tolli-, impordi- ja muud load, mis on vajalikud kauba ostmiseks meie veebilehelt. Teatavat liiki kaupade importimine või eksportimine võib olla Teie riigi teatavate õigusaktidega keelatud. Me ei esita märkusi ega võta endale vastutust seoses Teie ostetava kauba ekspordi või impordiga.

6.6. Olenemata välisriigi nõuetest ei ole ühegi kõnealuse tingimuse eesmärk piirata Teil oma riigis kohaldatava õiguse alusel olla võivaid tarbijaõigusi või muid seadusjärgseid õigusi. Teisisõnu: Teie seadusjärgseid õigusi ei eirata.

 

7. Teated

Kui kõnealustes tingimustes ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti, tuleb kõik meile suunatud teated saata elektronpostiaadressile, mida aeg-ajalt reklaamitakse meie veebisaidil, ja kõik meie teated Teile pannakse üles meie veebisaidile. Konkreetse tellimusega seotud küsimustes võtame Teiega ühendust e-posti teel tellimisvormile märgitud aadressil.

 

8. Meie kontrolli alt väljaspool olevad sündmused

Me ei võta endale vastutust juhul, kui tellitud kaup jääb tarnimata või kui tarne viibib või kui tarnitud kaup on kahjustatud või defektne sündmuse või olukorra tõttu, mis leiab aset meie mõistliku kontrolli alt väljaspool olevatel põhjustel (loetelu ei ole piiratud): streigid, töösulud ja muud tööandjate ja töövõtjate vahelised vaidlused, süsteemirikked või võrguhäired, üleujutus, tulekahju, plahvatus või avarii