Warunki użytkowania

1. Przyjęcie zamówienia jest prawnie wiążącą umową pomiędzy nami.
O otrzymaniu zamówienia powiadomimy Cię e-mailem. Przed wysłaniem zamówionej przesyłki przetworzymy Twoją płatność do wysokości zapłaconej ceny za wszystkie zamówione towary i dostawę. Przetworzenie płatności oznacza przyjęcie zamówienia, o czym powiadomimy Cię pocztą elektroniczną. Przyjęcie zamówienia stanowi prawnie wiążącą umowę między nami. Po otrzymaniu płatności wyślemy towar na adres wskazany w formularzu zamówienia.

2. Cena
2.1. Ceny towarów wskazanych w Twoim zamówieniu odpowiadają cenom prezentowanym na naszej stronie internetowej.
2.2. Opłatę za dostawę należy uiścić oddzielnie. Dostawa do niektórych miejsc może nie zawsze być możliwa. Wysokość kosztów dostawy jest określona przez nasze zasady dostawy.

3. Prawo użytkownika do odstąpienia od umowy
3.1. Możesz odstąpić od zawartej z nami umowy dotyczącej zamówienia towarów w dowolnym momencie do końca siódmego dnia roboczego licząc od dnia następującego po dniu otrzymania zamówionych towarów. Nie musisz uzasadniać odstąpienia od umowy, ani płacić kary.
3.2 Aby odstąpić od umowy, należy nas powiadomić za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.3. Jeśli otrzymałeś towar przed odstąpieniem od umowy, musisz nas powiadomić o odstąpieniu od umowy na adres: info@handal.net. Zostaniesz wówczas poinformowany, gdzie należy odesłać zwracane towary. Towary zostaną odesłane na Twój koszt i odpowiedzialność. Jeśli w momencie odstąpienia od umowy towar został już przez nas przygotowany do dostawy, nie wolno Ci rozpakowywać otrzymanych towarów, lecz musisz je jak najszybciej zwrócić na własny koszt i odpowiedzialność.
3.4. Jeżeli poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy, kwota, którą obciążono nasze konto, zostanie zwrócona w możliwie najkrótszym czasie – w każdym razie w ciągu 30 dni od odstąpienia od umowy. Jeśli towar został już wysłany, prosimy o jego zwrot na własny koszt.

4. Nasze prawo do zmiany umowy i niezawierania umowy
4.1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, dostępności produktów i ich specyfikacji, jednak zmiany te nie będą wprowadzane po zawarciu umowy.
4.2. Zastrzegamy sobie prawo do niezawierania umowy.
4.2.1. Jeśli nie będziemy chcieli zawrzeć umowy, powiadomimy Cię o tym e-mailem w ciągu pięciu dni roboczych; nie będziemy realizować Twojej płatności. Nie zobowiązujemy się do dokonania dodatkowej płatności w celu zrekompensowania Twojej frustracji.

5. Dostawa towarów do klienta
5.1. Zorganizujemy dostawę zamówionych towarów na adres otrzymany od Ciebie w momencie otrzymania zamówienia.
5.2. Wykorzystamy wszelkie możliwości, aby zapewnić dostawę w jak najkrótszym czasie od otrzymania zamówienia, ale w każdym przypadku w ciągu 30 dni.
5.3. Korzystamy z usług uznanych firm kurierskich. Jeśli z jakiegokolwiek powodu dostawa nie będzie możliwa w ciągu 30 dni, niezwłocznie powiadomimy o tym Kontrahenta i uzgodnimy inny termin dostawy. Jeśli nie będziemy mogli uzgodnić innego terminu dostawy, zaproponujemy Ci zwrot pieniędzy.
5.4. Stajesz się właścicielem zamówionych towarów po ich dostarczeniu. Po dostawie towary są w Twoim posiadaniu i nie ponosimy odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.

6. Odpowiedzialność
6.1. Jeśli dostarczone towary nie odpowiadają Twojemu zamówieniu lub jeśli towary są uszkodzone lub wadliwe, lub jeśli ilość dostarczonych towarów jest nieprawidłowa, ponosimy odpowiedzialność tylko wtedy, gdy powiadomisz nas o problemie w rozsądnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail na nasz adres kontaktowy.
6.2. Jeśli nie otrzymasz towarów w ciągu 30 dni od daty zamówienia, ponosimy odpowiedzialność tylko wtedy, gdy powiadomisz nas o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@handal.net.
6.3. Jeśli powiadomisz nas o problemie zgodnie z punktem 6.1 lub 6.2, postąpimy w następujący sposób:
6.3.1. naprawimy wady lub brakującą dostawę;
6.3.2. wymienimy lub naprawimy uszkodzone lub wadliwe towary;
6.3.3. zwrócimy kwotę zapłaconą za dany towar w sposób dogodny dla Ciebie.
6.4. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub wtórne szkody poniesione przez Ciebie w związku z:
6.4.1. stratami, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w momencie zawierania umowy;
6.4.2. stratami, które nie wynikają z działań niezgodnych z zasadami dostawcy;
6.4.3. straty biznesowe i/lub straty niezwiązane z konsumentami.
6.5. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i praw, w tym uzyskać wszelkie pozwolenia celne, importowe i inne wymagane do zakupu towarów z naszej strony internetowej. Import lub eksport niektórych rodzajów towarów może być zabroniony przez prawo obowiązujące w Twoim kraju. Nie komentujemy ani nie ponosimy odpowiedzialności za eksport lub import zakupionych przez Ciebie towarów.
6.6. Niezależnie od wymogów obowiązujących w danym kraju, żaden z niniejszych warunków nie ma na celu ograniczenia jakichkolwiek praw konsumenckich lub innych praw ustawowych, które mogą przysługiwać Państwu zgodnie z prawem obowiązującym w Państwa kraju. Innymi słowy: Twoje prawa ustawowe nie zostaną zignorowane.

7. Ogłoszenia
O ile nie zostało to wyraźnie określone w niniejszych Warunkach, wszystkie zawiadomienia kierowane do nas muszą być wysyłane na adres e-mail, który od czasu do czasu jest ogłaszany w naszej witrynie internetowej, a wszystkie nasze zawiadomienia do Ciebie będą zamieszczane w naszej witrynie internetowej. W przypadku pytań dotyczących konkretnego zamówienia, skontaktujemy się z Tobą pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zamówienia.

8. Zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli zamówione towary nie zostaną dostarczone lub jeśli dostawa będzie opóźniona, lub jeśli dostarczone towary będą uszkodzone lub wadliwe z powodu zdarzenia lub sytuacji pozostających poza naszą kontrolą (lista nie jest ograniczona do): strajków, lokautów i innych sporów pomiędzy pracodawcami i pracownikami, awarii systemu lub zakłóceń w sieci, powodzi, pożarów, eksplozji lub wypadków.